Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkinYönetmelik - Hekoil Akaryakıt İnş. Ltd. Şti.

İçeriğe git

Ana Menü

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkinYönetmelik

Yonetmelikler

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurt içinde pazarlanacak akaryakıta ulusal marker eklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Yönetmelik; yurt içinde pazarlanacak akaryakıta eklenecek ulusal markerin Kurum adına temini ve teslimi ile akaryakıta ulusal marker eklemekle yükümlü lisans sahibi tüzel kişilerin uymaları gereken usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – (Değişik madde: 05/05/2007- 26513 S.R.G Yön/1.md.)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri ile biodizeli,

b) İlgili lisans sahibi tüzel kişi: İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, yurt içinde pazarlayacakları akaryakıta ulusal marker eklemekle yükümlü rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahibi tüzel kişileri,

c) Kaçak petrol;

1) Kurumca belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıtı,

2) Yasal yollarla Türkiye’de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan petrolü ve petrol ürünlerini,

3) Kurumdan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol ürünlerinden elde edilen akaryakıtı ya da akaryakıta dönüştürmek maksadıyla kullanılan veya bulundurulan akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol ürünlerini,

4) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak olan petrolü ve petrol ürünlerini,

5) Sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yakıtları nakleden boru hatlarından (her türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dahil) veya bunların depolarından veya kuyulardan yasalara aykırı şekilde alınan petrolü ve petrol ürünlerini,

ç) Kanun: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,

d) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

e) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

f) Teknik düzenleme: Petrolün ve madenî yağın, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, standartları, ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

g) Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü

h) (Ek bent: 28/06/2008-26889 S.R.G Yön/1. mad) Bağımsız gözetim firması: İlgili lisans sahipleri tarafından görevlendirilecek, petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemlere nezaret alanlarında Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olmuş muayene kuruluşlarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : Ulusal Markere İlişkin Hükümler

Ulusal Markerin Temini ve Teslimi

Madde 4 – (1) Kurum ulusal markerin ve ulusal marker kontrol cihazlarının Kurum adına temini ve akaryakıta eklenmek üzere ilgili lisans sahibi tüzel kişilere teslimiyle ilgili ulusal marker uygulama faaliyetlerini kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ayrı ayrı veya bir bütün olarak yaptırabilir.

(2) Ulusal marker uygulama faaliyetleri ile ulusal markerin ilgili lisans sahibi tüzel kişilere teslimine ilişkin usul ve esaslar Kurul kararı ile belirlenir.

Ulusal Markerin Ekleneceği Akaryakıt Türleri

Madde 5 – (Değişik madde: 05/05/2007- 26513 S.R.G Yön/2.md.)

(1) Ulusal markerin ekleneceği akaryakıt türleri; benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gaz yağı, motorin türleri, fuel-oil türleri ve biodizeldir.

Ulusal Markerin Eklenmesi

Madde 6 – (1) (Değişik fıkra: 05/05/2007- 26513 S.R.G Yön/3.md.; Değişik fıkra: 28/05/2008-26889 S.R.G Yön/2. mad) Ulusal marker, yurt içinde pazarlanacak akaryakıta rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta ticari faaliyete konu edilmeden önce, ilgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından Kurumca belirlenecek şart ve özellikte ve bağımsız gözetim firması nezaretinde eklenir.

(2) (Değişik fıkra: 05/05/2007- 26513 S.R.G Yön/3.md.;Değişik fıkra: 30/11/2007- 26716 S.R.G Yön/1.md.; (Değişik fıkra: 13/02/2008-26786 S.R.G. Yön/1.mad.; Değişik fıkra: 28/05/2008-26889 S.R.G Yön/2. mad) Mücbir sebep sayılan haller ile 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bağımsız gözetim firmasınca düzenlenecek tutanak ile tespit edilmiş olması kaydıyla, tesislerinde kurulu enjeksiyon donanımlarında ulusal marker ekleme işlemi esnasında meydana gelen teknik arızalar sonucu oluşan ve geri kazanımı mümkün olmayan ulusal marker kayıpları hariç olmak üzere, teslim edilen ulusal markerin çalınması, kaybolması ve/veya ziyan olması halinde; ilgili lisans sahibi çalınan, kaybolan ve/veya ziyan olan ulusal marker bedelini Kurum hesabına yatırır. Ulusal marker bedeli, çalınan, kaybolan ve/veya ziyan olan ulusal markerin ekleneceği akaryakıt miktarından doğan her türlü vergiye karşılık gelen bedel olup, ulusal marker bedelinin hesaplanmasında ulusal marker uygulaması kapsamındaki akaryakıt türlerinden en yüksek vergiye sahip olan akaryakıt ve ulusal markerin zayi edildiğinin tespit edildiği veya beyan edildiği tarihteki söz konusu akaryakıtın en yüksek bayi satış fiyatı esas alınır. Ulusal marker bedelinin ilgili lisans sahibi tarafından Kurum hesabına yatırıldığına dair belge Kuruma ibraz edilmeden yeniden ulusal marker verilmez.

(3) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler Kurumu bilgilendirmek, ilgili ve diğer mevzuata uygun olmak kaydıyla akaryakıta kendi markerlerini ekleyebilir. Ancak, bu tür markerin ulusal marker ile etkileşime girmeyecek özellikte olması zorunludur.

Yükümlülükler

Madde 7 – (1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler;

a) Teslim edilen ulusal markerin çalınma veya kaybolmasına ve/veya ziyan olmasına karşı gerekli tedbirleri almak,

b) Tesislerinde kurulacak enjeksiyon donanımlarının; Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olacak şekilde belirlenen yer ve koşullarda, doğru, hassas ve izlenebilir ölçüm sonucu alınabilecek şekilde ekleme (enjeksiyon) yapılabilecek teknik özelliklere sahip, otomatik dozaj kontrollü enjeksiyon donanımlarını temin ve tesis etmek ve işletme emniyetini sağlamak,

c) Ulusal markerin akaryakıta eklenmesi sırasında can ve mal güvenliği ile çevre ve insan sağlığı açısından gerekli tedbirleri almak,

ç) Enjeksiyon cihazlarını ve ulusal marker ekleme noktalarını lisanslarına derc ettirmek,

d) Enjeksiyon donanımlarına karşı yapılacak müdahalelere karşı her türlü güvenlik önlemlerini almak,

e) Enjeksiyon donanımlarının ayar ve kalibrasyon işlemlerini süresi ve izlenebilirlik zinciri içerisinde yaptırmak,

ile yükümlüdür.

(2) (Değişik fıkra : 26/07/2006 – 26240 S.R.G Yön/1.mad . ; Değişik fıkra : 10/10/2006 – 26315 S.R.G Yön/1.mad) Akaryakıt ithalatı yapılan depolama tesisi lisans sahipleri ve biodizel üretimi yapan işleme lisansı sahipleri, birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirlenenleri yapmakla yükümlüdür.

(3) (Ek fıkra: 05/05/2007- 26513 S.R.G Yön/4.md.) Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından ticari faaliyete konu edilecek olan tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun akaryakıta, depolama tesisi girişinde kurulacak enjeksiyon sitemleri vasıtasıyla Kurumca belirlenen şart ve özellikte ulusal marker eklenir. Bu kapsamdaki enjeksiyon sisteminin kurulduğu tesis sahipleri birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yer alan yükümlülükleri yerine getirir.

Ulusal Marker Kontrolü

Madde 8 – (1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından ulusal marker eklenmiş akaryakıt içerisinde yeterli şart ve seviyede ulusal marker olup olmadığının kontrolü, Kurum personeli veya Kurum adına yetkilendirilen kişilerce yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Geçici ve Son Hükümler

Bazı ürünler için uygulamanın ertelenmesi

Geçici Madde 1 – (Değişik madde: 05/05/2007- 26513 S.R.G Yön/5.md.;Değişik madde: 22/06/2008- 26914 S.R.G Yön/1.mad.)

Bu Yönetmelik hükümleri; nafta, gaz yağı ve fuel-oil türleri için 31/12/2010 tarihine kadar uygulanmaz.

Geçici Madde 2 – (Ek madde: 28/06/2008-26889 S.R.G Yön/3. mad)

Türk Akreditasyon Kurumuna müracaat eden ve akreditasyon değerlendirme süreci devam etmekte olduğunu belgeleyen bağımsız gözetim firmaları ile Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesi ile sertifikalandırılmış gözetim firmaları, 31/12/2008 tarihine kadar bağımsız gözetim firması olarak addedilir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 9 – (1) 17/11/2004 tarihli ve 25643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi 1/1/2007 tarihini geçmemek üzere Kurul kararı ile belirlenecek tarihte, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Copyright © 2020 Hekoil Akaryakıt Limited Şirketi | PikselBilgisayar

İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön